Queen of Poland

previous arrowprevious arrow
Królowa Polski Dorota Nieznalska
Królowa Polski Dorota Nieznalska
Królowa Polski Dorota Nieznalska
18.królowa polski, a fot. Marek Frankowski
18.królowa polski, b fot. Marek Frankowski
18.królowa polski, c fot. Marek Frankowski
next arrownext arrow
 
18.królowa polski, a fot. Marek Frankowski
18.królowa polski, b fot. Marek Frankowski
18.królowa polski, c fot. Marek Frankowski
previous arrow
next arrow
title:

Queen of Poland

year: 2008
dimensions: 140/38/38 cm
technique: (sculptural object) bronze cast using the lost wax method, natural amber - cognac type, wood, glass, decorative material, human hair
in the collection: National Museum in Gdańsk
description: The work: Queen of Poland is a sculptural object consisting of four elements: a wooden pedestal of 1,05 / 38/38 cm with a hand-engraved title of work placed on one of the walls, of the sculpture object stylized as a crown of thorns (work cast in bronze by the method for lost wax) where most of the bronze spikes have been replaced by specially profiled and attached thorns of natural amber, made of human hair and a decorative cushion. The whole  object was covered with a shade glass with dimensions 38/38 cm

The exhibited object - a crown of thorns adorned with amber, polished to golden color has become a precious fetish, a relic resting on a satin cushion. The crown of thorns as a symbol of humiliation, the emblem of passion has been deprived of its original meaning, becomes an empty symbol that can be manipulated freely.

The background to the creation of the work is related to the place and situation in which I found myself during the nine-year duration of the criminal trial brought against me in the Gdansk court. This work symbolically determines the private trauma associated with the place where the matter was going.

It is not a coincidence that I used amber, a material related to Gdańsk. Aesthetics and the work itself refers to the insignia of power - an excess of gold and amber, which I noticed in one of the churches of Gdańsk, where the unusual splendor was  my inspiration for the creation of the amber crown.

The work, Queen of Poland, was awarded the first time in the Gdańsk Biennale 2010 competition, Identity of the Place, organized by the Gdańsk City Gallery in 2010.

 

© Dorota Nieznalska 2009-2023 | privacy policy

website implementation: Brandrei.com

tytuł: Królowa Polski
rok: 2008
wymiary: 140/38/38 cm
technika: (obiekt rzeźbiarski) odlew z brązu metodą na wosk tracony, bursztyn naturalny – typu koniakowego, drewno, szkło, materiał dekoracyjny, włosy ludzkie
w kolekcji:  Muzeum Narodowego, Gdańsk
opis: Praca pt.: Królowa Polski jest obiektem rzeźbiarskim składającym się z czterech elementów: drewnianego postumentu o wym. 105/38/38 cm z umieszczonym na jednej ze ścianek ręcznie wygrawerowanym tytułem pracy, z obiektu rzeźbiarskiego stylizowanego na koronę cierniową (praca odlana w brązie metodą na wosk tracony) gdzie większość kolców z brązu zastąpiona została przez specjalnie profilowane i umocowane ciernie z naturalnego bursztynu, z ludzkich włosów, poduszki ozdobnej. Całość przykryta została szklanym kloszem o wym. 38/38 cm

Eksponowany obiekt – korona cierniowa ozdobiona bursztynem, wypolerowana na złoty kolor stała się drogocennym fetyszem, relikwią spoczywającą na atłasowej poduszce.
Korona cierniowa jako symbol upokorzenia, emblemat męki została pozbawiona swego pierwotnego znaczenia stając się pustym symbolem, którym dowolnie można manipulować.
Okoliczności powstania pracy związane są z miejscem i sytuacją w jakiej się znalazłam w czasie dziewięcioletniego trwania procesu karnego wytoczonego przeciwko mnie w gdańskim sądzie. Praca ta symbolicznie określa prywatną traumę związaną z miejscem gdzie toczyła się sprawa. Nieprzypadkowo sięgnęłam po bursztyn, materiał związany z Gdańskiem.
Estetyka i sama ekspozycja pracy nawiązuje do insygniów władzy - nadmiaru złota i bursztynu, który podpatrzyłam w jednym z gdańskich kościołów, gdzie również niezwykły przepych był inspiracją do powstania bursztynowej korony.

Praca, Królowa Polski została nagrodzona I miejscem w konkursie Biennale Gdańskie 2010, Tożsamość Miejsca, zorganizowanym przez Gdańską Galerię Miejską w 2010 roku.